Nieuws en uitnodiging


glasvezel project - woensdag 10 januari 2018

Van: Verbree, Oscar [mailto:o.verbree@weststellingwerf.nl]Verzonden: woensdag 10 januari 2018 10:07Aan: Verbree, Oscar 
CC: Hallema, Klaas ; Deurloo, Desiree ; Balen, Matthijs van ; Meijer, René 
Onderwerp: Stand van zaken aanleg glasvezel 
 
Geachte heer/mevrouw, besturen, werkgroepen, belangenverenigingen,
In oktober 2017 hebben we u laten weten dat Kabelnoord uit Dokkum glasvezel gaat aanleggen naar alle adressen in de provincie Fryslân waar op dit moment sprake is van een langzame of ontbrekende internetverbinding (de zogenaamde witte adressen).
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat hierover bij de provincie geen bezwaren zijn ingediend. Meer tijd nodig voor financiering
 
Een belangrijke vervolgstap is de financiering van het hele project. De leningsovereenkomst hiervoor tussen de provincie en Kabelnoord had op 2 januari 2018 gereed moeten zijn. Omdat Kabelnoord meer tijd nodig heeft voor het rond krijgen van de totale financiering heeft de provincie de termijn voor de leningsovereenkomst onlangs met 13 weken verlengd. 
Wanneer start de aanleg van glasvezel? Achter de schermen werkt Kabelnoord door aan de technische voorbereidingen van het project. Wanneer de totale financiering rond is, kan de opdracht voor de aanleg van glasvezel aan aannemers worden gegeven. De planning van de werkzaamheden is dus nog niet bekend. Naar verwachting zal op drie verschillende plaatsen in Fryslân gestart worden met de aanleg. Welke dit zijn is nog niet bekend. We verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan in april 2018 starten. 
 
Is Weststellingwerf in gesprek met Kabelnoord?
Wij zijn in gesprek met Kabelnoord en proberen, binnen onze mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de aanleg van glasvezel in de OWO-gemeenten start. Kabelnoord streeft naar een uniforme regeling voor de aanlegvoorwaarden, leges en vergoeding van schade door graafwerkzaamheden en wil hierover afspraken maken. Samen met andere gemeenten zijn wij hierover met Kabelnoord in gesprek. En de grijze adressen dan? Kabelnoord richt zich uitsluitend op het aansluiten van de zogenaamde witte adressen. 

De coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) wil de zogenaamde grijze gebieden van glasvezel voorzien. Hiervoor wil DFMopGlas meeliften op de aanleg in de witte gebieden. Kabelnoord wil hieraan meewerken wanneer de aanleg van de witte adressen hierdoor niet wordt vertraagd. Wij zijn het hiermee eens. Daarnaast moet de aanleg van wit en grijs in verband met staatsteun strikt gescheiden worden gehouden. De provincie onderzoekt op dit moment wat de beste marktpartij is voor een provinciale aanpak voor de grijze adressen. We verwachten dat hier binnenkort duidelijkheid over komt.  

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân, via https://www.fryslan.frl/snelinternet
 
Zodra er meer nieuws is, laten we u dit weten. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Oscar Verbree Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeentehuis
 
Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega
www.weststellingwerf.nl 
Eo.verbree@weststellingwerf.nl
T(0561) 69 1281
Postbus 60,
8470 AB Wolvega    
Algemeen nummer 14 0561Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >